Inpassingsplan Maaslijn beschikbaar voor inspraak

Het inpassingsplan voor de verbeteringen van de Maaslijn is door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg inmiddels vastgesteld. Het ontwerp ligt 6 weken ter inzage van 29 april tot 10 juni 2021. Ook is het mogelijk om kennis te nemen van de stukken op diverse gemeentehuizen, bijvoorbeeld Mook en Middelaar, en Venlo. Overigens is de planning van het project wederom onduidelijk, vanwege aanzienlijke kosten overschrijdingen bij nieuwe berekeningen.

Vast­stel­ling ont­werp-pro­vin­ci­aal in­pas­sing­plan Maas­lijn

Op dinsdag 20 april hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg het ontwerp inpassingsplan (ontwerp-PIP) voor het project Opwaardering Maaslijn vastgesteld. In het ontwerp-PIP staat hoe de aanpassingen aan de spoorweginfrastructuur tussen Roermond en Nijmegen gaan gebeuren. Het ontwerp-PIP ligt zes weken ter inzage: van donderdag 29 april tot donderdag 10 juni 2021. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze indienen. De provincie Noord-Brabant doorloopt voor haar grondgebied eenzelfde proces.

Maaslijn
De Maaslijn, een spoorlijn tussen Roermond-Venlo-Nijmegen, die dagelijks zo’n 20.000 passagiers vervoert, maakt onderdeel uit van de openbaar vervoer (OV-) concessie die personenvervoerder Arriva voor de Provincies Limburg en Gelderland uitvoert, gedurende de periode 2016-2031. Het Maaslijnproject wordt eind december 2024 opgeleverd. De 85 kilometer lange Maaslijn doorkruist drie provincies (Noord-Brabant, Gelderland en Limburg) en tien gemeenten en is een van de langste, drukste en meest intensief bereden enkelsporige spoorlijnen in Nederland. Het aantal reizigers is in de afgelopen jaren enorm gegroeid en neemt naar verwachting de komende jaren verder toe. Omdat de spoorlijn tussen Roermond en Nijmegen overwegend enkelsporig is, kunnen de treinen elkaar uitsluitend ter hoogte van de stations passeren. Met de elektrificatie van de Maaslijn, snelheidsverhogende maatregelen en het op cruciale plekken aanleggen van extra spoor krijgt de Maaslijn een flinke kwaliteitsimpuls. Om de realisatie van het project eind december 2024 gereed te hebben is de vaststelling en de ter inzage legging van het ontwerp PIP en MER in april 2021 een noodzakelijke randvoorwaarde.

Het ontwerp inpassingsplan ‘Opwaardering Maaslijn’ en alle overige stukken liggen ter inzage vanaf 29 april tot en met 9 juni 2021 (gedurende zes weken):

link naar ruimtelijke plannen(opent externe website)

Daarnaast liggen alle stukken fysiek ter inzage – van 29 april tot en met 9 juni 2021 – gedurende zes weken bij:
Gouvernement aan de Maas, Limburglaan 10, Maastricht, op werkdagen van 07.30 tot 18.30 uur Denk bij een eventueel bezoek aan het Gouvernement aan de Maas aan de geldende COVID-maatregelen.

In de gemeentehuizen van

Roermond, Stadskantoor Roermond, Kazerneplein 7, 6041 TG te Roermond;
Beesel, Raadhuisplein 1 5953 AL te Reuver;
Venlo, Hanzeplaats 1 5912 AT te Venlo;
Venray, Raadhuisstraat 1, 5801 MB te Venray;
Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6 5961 ES te Horst;
Mook en Middelaar, Raadhuisplein 6 6585 AP te Mook.
op de aldaar gebruikelijke wijze en tijden en binnen de daar geldende COVID-maatregelen.

Meer weten over de vaststelling van het ontwerp-PIP? Bekijk de officiële kennisgeving(opent externe website).
Om het project mogelijk te maken zijn in de provincies Noord-Brabant en Limburg Provinciaal inpassingsplannen nodig. Gedeputeerde Staten van beide provincies hebben het ontwerp-PIP 20 april vastgesteld. Voor Gelderland is geen PIP nodig, omdat in Gelderland de werkzaamheden voor het project worden uitgevoerd binnen de bestaande bestemmingsplannen.

Zienswijze indienen
Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder zowel mondeling als (bij voorkeur) schriftelijk zienswijzen indienen op het ontwerp-inpassingsplan en het MER. Het elektronisch indienen van een zienswijze (bijvoorbeeld per e-mail of per fax) is uitgesloten.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u, bij voorkeur uiterlijk twee weken voor het einde van de terinzageligging, tijdens kantooruren een afspraak maken via Dhr. J.L.O. Boss, tel. (043) 389 7805 afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan:
Provinciale Staten
T.a.v. Gedeputeerde Staten, Dhr. J.L.O. Boss
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht
onder vermelding van: ‘Zienswijze ontwerp inpassingsplan Opwaardering Maaslijn’

Verdere procedure
Na de zienswijzenprocedure worden alle zienswijzen verwerkt in een zienswijzennota en wordt het inpassingsplan “Opwaardering Maaslijn” ter vaststelling aan Provinciale Staten voorgelegd. De ingediende zienswijzen worden afgewogen en bij de vaststelling betrokken. Na vaststelling worden alle indieners van een zienswijze hierover geïnformeerd en ontvangen zij de zienswijzennota. Het inpassingsplan wordt vervolgens voor een termijn van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden tegen het vastgestelde inpassingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Van de vaststelling en de terinzagelegging van het inpassingsplan wordt op dezelfde wijze kennis gegeven als van het ontwerp-inpassingsplan.
Tekst: Provincie Limburg